ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

เชิญชวนร่วมกิจกรรม Virtual Run เดิน-วิ่ง ส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ ในสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคเหนือตอนล่าง

เชิญชวนร่วมกิจกรรม  Virtual Run  เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ ในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายสถาบันเขตภาคเหนือตอนล่าง  โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ ในสถาบันอุดมศึกษา  เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคเหนือตอนล่าง สมาชิก 16 สถาบัน ได้แก่ 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ตาก จังหวัดตาก 3. วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก 4. วิทยาลัยชุมชนตาก จังหวัดตาก 5. วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี …

ข่าวประกาศ

ประกาศทั้งหมด

บริการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2566 ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน

  #ตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กำหนดจัดบริการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2566 ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน เพื่อคัดกรองโรคเบื้องต้นและหาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค ให้บุคลากรได้ประเมินสุขภาพกายและสุขภาพจิตของตนเอง ตลอดจนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ห่างไกลจากการเกิดโรคและมีความพร้อมต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดจัดบริการตรวจสุขภาพ จำนวน 2 รอบ คือ • วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 สำหรับผู้ใช้สิทธิ์ข้าราชการ/ ข้าราชการบำนาญ (เบิกตรง) และ • วันพุธที่ 18 ตุลาคม …

ข่าวกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิทินกองพัฒนานักศึกษา