ขอให้นักศึกษาที่มีความประสงค์จะจัดตั้งชมรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2549 download แบบฟอร์มขอจัดตั้งชมรมนักศึกษา และศึกษาข้อบังคับว่าด้วยการจัดตั้งชมรมนักศึกษา พ.ศ. 2549 ให้เข้าใจและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด และให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. ยื่นขอจัดตั้งชมรม (ส่งแบบฟอร์มขอจัดตั้งชมรมพร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนชัดเจน) ส่งที่ ห้องงานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2549
2. สำหรับนักศึกษาที่ยื่นขอจัดตั้งชมรมเรียบร้อยแล้ว ให้เข้าร่วมประชุมสภานักศึกษา เพื่อ present วัตถุประสงค์และรายละเอียดต่าง ๆ ของการขอจัดตั้งชมรมต่อคณะกรรมการสภานักศึกษา ในวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2549 ณ ห้องประชุมกองกิจการนักศึกษา เข้าร่วมประชุมพร้อมกันเวลา 08.30 น. การแต่งกายชุดนักศึกษา
3. หากชมรมใดได้รับอนุมัติจากสภานักศึกษาให้จัดตั้งเป็นชมรมได้ ให้เข้าร่วมกิจกรรม "เปิดโลกชมรม" เพื่อรับสมาชิก ในวันที่ 12 - 14 กรกฎาคม 2549 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
4. ให้ชมรมทุกชมรมที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับสภานักศึกษา ว่าด้วย ชมรมนักศึกษา พ.ศ. 2549 ส่งเอกสารต่อไปนี้ที่ห้องงานกิจกรรมนักศึกษา อาคารกองกิจการนักศึกษา ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2549
          4.1 รายชื่อคณะกรรมการผู้บริหารชมรม ตามข้อบังคับสภานักศึกษา ข้อ 19 จำนวน 7 คน
          4.2 รายชื่อสมาชิกที่เปิดรับ
          4.3 สมุดบัญชีเงินฝาก "ชื่อบัญชีชมรม"
          4.4 แผนการดำเนินการงานโครงการ / กิจกรรม ที่ชมรมจะทำตลอดปีการศึกษา 2549
5. ให้ประธานชมรมนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสภานักศึกษา เพื่อ present แผนการดำเนินการงานโครงการ/ กิจกรรม ต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภานักศึกษา ในวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2549 ณ ห้องประชุม ฉ.801 อคารเฉลิมพระเกียรติ
หมายเหตุ  กำหนดการต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด
 
ข้อกำหนดในการขอจัดตั้งชมรมที่ควรทราบ
แบบฟอร์มขอจัดตั้งชมรมนักศึกษา (download)
ข้อบังคับสภานักศึกษา ว่าด้วย ชมรมนักศึกษา พ.ศ. 2549
 
Copyright © 2007 Student Affairs Divison of PSRU. All rights reserved. Contact webmaster