ยังไม่มีข้อมูลขณะนี้
 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นศิษย์เก่าดีเด่น พ.ศ.2561
อัพโหลด: 10/12/2561, 17:32:44
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น พ.ศ.2561
อัพโหลด: 10/12/2561, 17:28:34
ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (SOS Center)
อัพโหลด: 10/11/2561, 12:58:45
คำสั่งอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2561 (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1)
อัพโหลด: 10/11/2561, 12:53:43
คำสั่งอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2561
อัพโหลด: 4/11/2561, 12:01:06
 
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์/ โทรสาร 0-5526-7056 0-5526-7000 - 2 ต่อ 9602
Email :: guidance_psru@hotmail.com

Copyright © 2012 Student Affairs Divison of PSRU. All rights reserved. Contact webmaster