จำนวนข่าวทั้งหมด 24 รายการ
 
ร่าง-คำสั่งอาจารย์ที่ปรึกษา2562
อัพโหลด: 4/6/2562, 14:15:54
ข้อบังคับว่าด้วยการให้ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง พ.ศ.2561
อัพโหลด: 26/5/2562, 18:48:58
ข้อบังคับว่าด้วยการให้ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง พ.ศ.2549
อัพโหลด: 26/5/2562, 18:48:41
หนังสือสัญญาเช่ารถเดินทางไปราชการ
อัพโหลด: 21/5/2562, 16:38:01
ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
อัพโหลด: 21/5/2562, 16:35:51
บันทึกข้อความขออนุมัติเดินทางไปราชการ
อัพโหลด: 21/5/2562, 16:34:14
ประกาศมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาบันทึกข้อมูลระบบติดตามผลบัณฑิต ปีการศึกษา 2561
อัพโหลด: 17/5/2562, 00:42:07
ขั้นตอนการใช้งาน ระบบ super resume-สำหรับนักศึกษา
อัพโหลด: 17/5/2562, 00:40:20
ขั้นตอนการใช้งานระบบระเบียนสะสม-online-สำหรับนักศึกษา
อัพโหลด: 17/5/2562, 00:39:45
ขั้นตอนการใช้งานระบบระเบียนสะสม-online-สำหรับอาจารย์
อัพโหลด: 17/5/2562, 00:29:49
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การให้ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง พ.ศ.2561
อัพโหลด: 16/5/2562, 18:59:33
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การให้ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง พ.ศ.2549
อัพโหลด: 16/5/2562, 18:59:16
ประกาศให้นักศึกษาบันทึกผลระบบติดตามบัณฑิต2561
อัพโหลด: 26/4/2562, 07:34:08
กำหนดการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561
อัพโหลด: 17/4/2562, 07:42:50
กำหนดการกิจกรรม Start Develop Up
อัพโหลด: 3/3/2562, 09:41:49
ประวัติและผลงาน ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์
อัพโหลด: 29/1/2562, 08:27:11
เขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน ผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือ
อัพโหลด: 25/12/2561, 04:23:53
คำสั่งอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2561 (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2)
อัพโหลด: 20/12/2561, 06:15:43
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นศิษย์เก่าดีเด่น พ.ศ.2561
อัพโหลด: 10/12/2561, 17:32:44
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น พ.ศ.2561
อัพโหลด: 10/12/2561, 17:28:34
หน้า 1 [2
 
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์/ โทรสาร 0-5526-7056 0-5526-7000 - 2 ต่อ 9602
Email :: guidance_psru@hotmail.com

Copyright © 2012 Student Affairs Divison of PSRU. All rights reserved. Contact webmaster