þ.ԭʹͪõ 90 عžԺʧ ͡ʤúͺ 90 觡ʶһԷ

ѹѾŴ: 3/11/2559, 19:44:38
 

   
หทยลยรชฏพบลงคร ขชญนชยกกยรตย นโกครบรบ ป หงกรถปนหทยลย
นโครงกร  
"ยกกยรตย ขนพลพบลงคร"

คณบต >>
ปนยกขงหทยลย ผปรบครจนกรปรกบชพจนปนทยรบโดยทป ลปนผครดรบ
กรคดลกปนยกกยรตย นดนตง ดงน

·   ดนกรก
·   ดนกรบรหรรชกร หรรฐกจ
·   ดนบรหรธรกจ หรงคกรกชน
·   ดนบรกรรบชงคหรนกจย
·   
ดนน ลป ลปกรดง ก ลฒนธรร

·   ดนน

รบบนชยกกยรตยนลน >> http://www.psru.ac.th/alumni90/index.php

Download กร >>
หลกกณฑลกรคดลกยกกยรตยฯ
บบนชยกกยรตยฯ (ฟล pdf)

บบนชยกกยรตยฯ (ฟล Word)

ธกรรบคร >>
ผทธนชตงงบบนชยกกยรตยพรกรปรกบ ยน ธนค  ผนชงทงตปน

) งดยตนง ณ หงนนลยกพนธ ชน  กงพฒนนกก หทยลยรชฏพบลงคร (นทลก)
) ทง
e-mail : guidance@psru.ac.th
) ทงปรณย (ดนปรทบตร) ตทยดงน

                   รยน  ธกรบดหทยลยรชฏพบลงคร
                              กงพฒนนกก หทยลยรชฏพบลงคร (นทลก)
                              ลขท ห ต.พลยชพล
                              .ง จ.พณโลก
                              (โครงกรยกกยรตย ขนพลพบลงคร )

รยลยดพต  >> 
งนนนลยกพนธ กงพฒนนกก -- ต