þ.Сѡ֡Һѹ֡¹͹Ź ա֡ 2561 ء

ѹѾŴ: 8/8/2561, 04:31:08
 
ดย หทยลยรชฏพบลงคร จดหรบบรบยนนลน หรบกบรบรขลนกกรยบคคล
พปนขลนกรดล งร พฒนนกกขงหทยลยตงตขกจนกรทงรจกรก โดย นกก
รถชรบยนปนครงบนทกปรตลผลงนขงตนงดกทงหนงดย
 
หทยลยจงขหนกก ทกคน บนทกขลรบยนนลน ดงน
1. ลงทบยนกหนดรหผน (หรบผทขรบบปนครงรก)
2. กรกลบนทกขลทกน หครบถนตคปนจรง
3. กรณรหผนลคยขลนรบบล หปรบปรงขลหปนปจจบนทกปกรก
 
download :
- ขนตนกรชงนรบบฯ (หรบนกก) >> http://saf.psru.ac.th/admin_new/file/cumulative.psru.pdf
- ขรบบรบยนนลน >> http://cumulative.psru.ac.th