Social Learning Designers çͺԧԺѵԡá¹Сǹͧѧ зس͡ӧҹԧ

ѹѾŴ: 3/1/2562, 09:56:09
 

หทยลยรชฏพบลงคร รกบ บรท Connecting New Gen ปดโกหนกกผนจ ลยกนรนกรพฒนงค รโครงกรบรชงปฏบตกรกรรยนรลกรนรขงคนรนหนงค (Social Learning Designers) นกกบบกรรยนรทงงค รหงนท 12-13 กรค 2562 ล 08.30 น. - 16.30 น. ณ หงปรช ชน 2 กงพฒนนกก ฟร! คชจยด ทงน 

 

รยลยดโครงกร>>

ลงทบยนขรโครงกร >>Click<<

***รบบปดกรรบครยนนท 9 กรค 2562 ล 12.00 น.***

บถขลพตท งนนนลยกพนธ กงพฒนนกก โทร.055-267000 ต 9607