Сª͹ѡ֡ҼѺع֡ ع ա֡ 2561

ѹѾŴ: 24/4/2562, 02:59:36
 

ตท หทยลยรชฏพบลงคร โดย คณกรรกรพจรณทนกรก ปรททนทป  ดพจรณคณบตนกกผปรงคขทนกรก ปกรก 2561 จงปรกรยชนกกผรบทนกรก ปรททนทป หทยลยรชฏพบลงคร ปกรก 2561

>>นรยลยด

-ปรก>>saf.psru.ac.th/admin_new/file/prakad-name-psru.pdf

-รยชทนรยนด(80ทน)>>saf.psru.ac.th/admin_new/file/80.pdf

-รยชทนคนด คณธรร(20 ทน)>>saf.psru.ac.th/admin_new/file/20.pdf

-รยชทนรยนด จต(10 ทน)>>saf.psru.ac.th/admin_new/file/10.pdf

-รยชทนคณรลกณ งปรทธ(1 ทน)>saf.psru.ac.th/admin_new/file/pnong.pdf

**นกกทรยชผนกรพจรณดรบทนกรกตรยช โปรดนปรกพรนปฏบตยงครงครด**