С!!!駡˹þԸͺع֡ ع ա֡ 2561

ѹѾŴ: 21/5/2562, 17:49:49
 

ปรก!!! จงกหนดกรพธบทนกรกปรททนทป ปกรก 2561

>>นนจนทรท 27 พค  2562 ล 13.00 น. ณ หงโลป ครกจกรนกก

>>ตงกยชดนกกถกรบยบพรดงบตรปรจตปรชชน หร บตรนกก ลตรงตล

>>นกกทหนขนล หตรจบรยชลลดบขงตนง พรลงช ลดบท คณ ข ชนป ปรททนทดรบ ตโพนดยนค

***คญ!!! หกนกกรถรบทนดดยตนง จถลทธ งนบรกรนกกลยก จพจรณบทนทดทน หรบนกกทผนกรพจรณนลดบตป หรตคห**

1.ทนรยนด จต>>saf.psru.ac.th/admin_new/file/10.pdf

2.ทนคนด คณธรร>>saf.psru.ac.th/admin_new/file/20.pdf

3.ทนรยนด>>saf.psru.ac.th/admin_new/file/80.pdf

4.ทนรลกณ งปรทธ>>saf.psru.ac.th/admin_new/file/siluk.pdf