ประกาศ!!!   
ใหม่ !!! * ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอผ่อนผันทหาร ประจำปี พ.ศ.2562
ใหม่ !!! * บัญชีรายชื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


ลงทะเบียนสมาชิกใหม่