กองพัฒนานักศึกษา
ประวัติ
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
แผนกลยุทธ์ กองพัฒนานักศึกษา
แผนพัฒนานักศึกษา มรพส.
นโยบาย 4 ด้านกิจการนักศึกษา
 
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างการบริหารงาน กพน.
ทำเนียบบุคลากร
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา
 
หน่วยงานภายใน
งานบริหารทั่วไป
งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา
งานทุนการศึกษา
งานบริการและสวัสดิการ
งานหอพักนักศึกษา
งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์
 
แบบประเมิน
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ กองพัฒนานักศึกษา
แบบสอบถามความพึงพอใจการบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
 
     
 
Copyright 2015 © Student Development Division of Pibulsongkram Rajabhat University. All Rights Reserved.