ประวัติ
 
          กองพัฒนานักศึกษาเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีภารกิจในการส่งเสริมเติมเต็มศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตคุณธรรม คุณภาพ เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย โดยการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและการจัดบริการและสวัสดิการสำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า
 
     
 
Copyright 2015 © Student Development Division of Pibulsongkram Rajabhat University. All Rights Reserved.