กองพัฒนานักศึกษา
 
ปรัชญา
 
          บริการดี กิจกรรมเด่น เน้นพัฒนาคุณธรรม นำบัณฑิตสู่คุณภาพ
 
วิสัยทัศน์
 
          เป็นศูนย์กลางด้านกิจการนักศึกษาที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัย
 
พันธกิจ
 
          1. ให้บริการและสวัสดิการแก่นักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
          2. ส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนานักศึกษาโดยเน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ
          3. ส่งเสริมให้หอพักนักศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต
          4. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัยฯ
          5. บริหารองค์กรโดยใช้หลักการบริหารจัดการที่ดี
 
 
     
 
Copyright 2015 © Student Development Division of Pibulsongkram Rajabhat University. All Rights Reserved.