ปรัชญา
 
          บริการดี กิจกรรมเด่น เน้นพัฒนาคุณธรรม นำบัณฑิตสู่คุณภาพ
 
วิสัยทัศน์
 
          เป็นองค์กรด้านกิจการนักศึกษาชั้นนำของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
 
พันธกิจ
 
           1. ให้บริการและสวัสดิการแก่นักศึกษาอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ
           2. ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
           3. บริหารองค์กรโดยใช้หลักการบริหารจัดการที่ดี
 
 
     
 
Copyright 2015 © Student Development Division of Pibulsongkram Rajabhat University. All Rights Reserved.