นโยบาย 4 ด้านกิจการนักศึกษา
 
          นโยบายที่ 1 พัฒนานักศึกษาให้มีวินัยและคุณธรรม
          นโยบายที่ 2 พัฒนานักศึกษาให้มีความภาคภูมิใจมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
          นโยบายที่ 3 พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการทำงาน
          นโยบายที่ 4 พัฒนานักศึกษาให้มีจิตอาสา
 
 
     
 
Copyright 2015 © Student Development Division of Pibulsongkram Rajabhat University. All Rights Reserved.