ทำเนียบบุคลากร
 

นายอำพน กลีบปาน
ผู้อำนวยการ

 
งานบริหารทั่วไป
งานกิจกรรมและ
พัฒนานักศึกษา
งานบริการและสวัสดิการ
งานทุนการศึกษา
งานหอพักนักศึกษา
งานแนะแนวและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์
           

น.ส.เพ็ญศรี คำกลิ่น

น.ส.อารีย์ วงเขียว

น.ส.ขนิษฐา อิ่มสุวรรณ

น.ส.วันวิสาข์ สรรพรอด

น.ส.พนาวัน เปรมศรี

น.ส.สิริลักษณ์ วงศ์ประสิทธิ์

           

น.ส.ภาวิณี สงวนรัตน์

นายเกรียงไกร โรยกลิ่น

นางลักขณา ไม้กร่าง

นางศิวาพร สุขชัย

น.ส.วรกมล นาชอน

นางพัชรณี กองนิล

           
 

นายสมศักดิ์ เสียงสังข์

นางพนิดา ดวงสมร

น.ส.ภัทรวรรณ ประสพผล

น.ส.รักษิตา ดีอ่ำ

 
           
   

น.ส.วรมน สวัสดิสาร

 

น.ส.สาวิตรี ดีธงทอง

 
           
       

น.ส.ภิญญาพัชญ์ กล้าการค้า

 
           
       

นางหนึ่งฤทัย หัวสี

 
 
 
     
 
Copyright 2015 © Student Development Division of Pibulsongkram Rajabhat University. All Rights Reserved.