ที่อยู่กองพัฒนานักศึกษา
เลขที่ 156 หมู่ 5 อาคารกิจการนักศึกษา ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
 
Email
กองพัฒนานักศึกษา
Student_af@psru.ac.th
งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์
guidance@psru.ac.th
งานทุนกู้ยืม
psruloan@psru.ac.th
 
Facebook
กองพัฒนานักศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษา
งานนักศึกษาวิชาทหาร
งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์
งานทุนกู้ยืม
งานทุนทั่วไป
องค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา
กลุ่มศิษย์พิบูล
 
หมายเลขโทรศัพท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
   055-267000 – 2
กองพัฒนานักศึกษา
   9600 ผู้อำนวยการ
   9601 งานบริหาร/ธุรการ
   9602 งานทุนกู้ยืม/ทุนทั่วไป
   9603 งานกิจกรรม/นักศึกษาวิชาทหาร
   9606 ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา
   2222 ศูนย์บริการข้อมูลสำหรับนศ. (SOS)
 
 
     
 
Copyright 2015 © Student Development Division of Pibulsongkram Rajabhat University. All Rights Reserved.