บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มรพส.
 
ลำดับที่
ปี พ.ศ.
ชื่อ - ชื่อสกุล
ปริญญาที่ได้รับ
1
2525
นายสนิท นิลกำแหง ครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารโรงเรียน
2
2527
จ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์ ครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปศึกษา
3
2528
นายพิทยา ศิริวรรณโภคะกุล ครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการสหกรณ์
4
2528
นางสาวบุญส่ง รักษ์เจริญ ครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารโรงเรียน
5
2530
นายมนัส รุ่งเรือง วิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องกล
6
2532
นายประสาท ภู่ทองคำ ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนาชุมชน
7
2533
นางละมัย เป้านงคราญ ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการทั่วไป
8
2535
นายวิบูลย์ อินทร์คล้าย วิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร
9
2536
นายประเสริฐ รัตนาคม ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิเทศศาสตร์
10
2536
นางอุไรวรรณ ไทยเกรียงไกรยศ ครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา
11
2536
นายยุทธชัย วิวัฎฎ์กุลธร วิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องกล
12
2536
นายสุรินทร์ ฐิติปุญญา ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารธุรกิจ
13
2537
นายสงวน สุทธายศ ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวัฒนธรรมศึกษา
14
2537
พระราชรัตนมุนี ครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา
15
2537
นายสมชาติ ลิมปะพันธุ์ ครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา
16
2538
นายบรรเลง รอบบรรเจิด ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารธุรกิจ
17
2538
นายสาธร โสรัฐประสพสันติ ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวัฒนธรรมการศึกษา
18
2539
นายประพาศ สิงหลักษณ์ ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนาชุมชน
19
2539
นายเกตุ แสงสินธุ์ วิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องกล
20
2540
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชฯ  วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
21
2540
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
22
2540
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
23
2540
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
24 
2540
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
25
2541
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา  ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
26
2541
พระครูปลัดวิมลสิริวัฒน์ (อมร ยสินธโร) ครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา
27
2541
นายถนัด ซองเหลี่ยม ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารธุรกิจ
28
2542
นายประพฤติ ลิมปะพันธุ์ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รัฐประศาสนศาสตร์
29
2542
นางเปรมฤดี ชามพูนท วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
30
2544
นายยงศักดิ์ อัครชัยพันธ์ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์
31
2544
นายสมไทย วงษ์เจริญ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ
32
2546
นายอภัย จันทนจุลกะ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา
33
2547
รองศาสตราจารย์นคร ณ ลำปาง  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ การบริหารการศึกษา
34
2547
นายเกษมสันต์ วิลาวรรณ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
35
2547
นายสุรินทร์ อินจง วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาส่งเสริมการเกษตร
36
2548
ศาสตราจารย์ ดร.สึโตมุ โฮริอูชิ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา
37
2548
นายประกิตต์ พิริยะเกียรติ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
38
2548
นางสาวเกศรินนรัตถรักษา ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนาชุมชน
39
2549
นายอภิชาต วงศ์สุรไกร วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
40
2549
ว่าที่ร้อยเอกเทียนชัย ทองวินิชศิลป  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา
41
2549
นายสงัด อินมะตูม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
42
2549
นางอนงค์ ไชยูปถัมภ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการศึกษาพิเศษ
43
2550
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชฯ  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
44
2551
นายวิโรจน์ จิรัฐิติกาลโชติ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
45
2551
นายประทีป สุขโสภา ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาไทย
46
2551
นายทองคำ เข็มทองคำ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารการเกษตร
47
2551
นายกรุงธน ขำปลื้มจิต ครุศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา
48
2552
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
49
2552
นางสาวดวงนภา สราญรมย์ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
50
2552
นายวิสิทธิ์ โรจน์พจนรัตน์ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
51 
2552
นายสมชัย หยกอุบล วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
52
2552
นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรอินทรีย์
53
2553
นายวินัย พันธุรักษ์ ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรีสากล
54
2553
นายพิชัย กรรณกุลสุนทร ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
55
2554
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
56
2554
นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
57
2554
นายเฉลิม สิงห์น้อย ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
58
2554
นายสมชัย ชัยชนะวงศ์ บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
59
2555
ศาสตราจารย์ ดร. เดเนียล เจ. เบรดเลย์   (Prof. Dr. Daniel J. Bradley)   วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมี
60
2555
ศาสตราจารย์ ดร. เทตซึยะ คาจิซะ (Prof. Dr. Tetsuya Kajisa)   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา
61
2555
รองศาสตราจารย์นาโอมาสะ ซาซากิ (Assoc. Prof. Naomasa  Sasaki)   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
62
2557
นายศุภฤกษ์ วังซ้าย ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิชา ดนตรีสากล
 
     
 
Copyright 2015 © Student Development Division of Pibulsongkram Rajabhat University. All Rights Reserved.