กองพัฒนานักศึกษา
ประวัติ
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
แผนกลยุทธ์ กองพัฒนานักศึกษา
แผนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2559-2564
นโยบาย 4 ด้านกิจการนักศึกษา
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561
โครงการทบทวนแผนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2561
 
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างการบริหารงาน กพน.
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา
 
หน่วยงานภายใน
งานบริหารทั่วไป
งานกิจกรรมนักศึกษา
งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า
งานส่งเสริมและพัฒนากีฬา
 
แบบประเมิน
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
แบบสอบถามความพึงพอใจการบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
 
ปฎิทินกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
Copyright 2015 © Student Development Division of Pibulsongkram Rajabhat University. All Rights Reserved.