ด้านวิชาการ
ปฏิทินการศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนเรียน
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
สมัครขอใช้ e-mail มหาวิทยาลัย
ลงทะเบียนขอใช้อินเทอร์เน็ต (iPASSPORT)
E-learning PSRU
 
ด้านวิชาชีพ
ระบบสมัครทำงานระหว่างเรียน
ระบบ Super Resume Analysis
แบบสำรวจความต้องการอบรมอาชีพ
แบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ
 
บริการออนไลน์
ระบบระเบียนสะสม Online
ระบบ PSRU LOAN SYSTEM
ระบบ E-studentloan (สำหรับนักศึกษา)
ตรวจสอบยอดหนี้ กยศ.
ศูนย์บริการข้อมูลสำหรับนักศึกษา (SOS)
 
กิจกรรมนักศึกษา
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการเข้าร่วมกิจกรรม
ระบบขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา
 
สาระน่ารู้
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่นักศึกษาควรทราบ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์
ของนักศึกษา ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
 
บริการ กพน.
บริการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
บริการให้คำปรึกษา (คลินิกเพื่อนรู้ใจ)
บริการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
บริการนักศึกษาวิชาทหาร
บริการหอพักนักศึกษาหญิง
บริการยืมวัสดุอุปกรณ์และใช้สถานที่
บริการห้องพยาบาล
 
ดาวน์โหลด
คู่มือกิจการนักศึกษา
คู่มือ PSRU LOAN SYSTEM
คู่มือนักศึกษา
เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัย
 
 
 
     
 
Copyright 2015 © Student Development Division of Pibulsongkram Rajabhat University. All Rights Reserved.