พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ ของนักศึกษา ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
 
1. มีความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
2. มีน้ำใจ เสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น
3. ความมีสัมมาคารวะและกาละเทศะ
4. มีความตรงต่อเวลา
5. มีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
6. ปฏิบัติตามกฎและระเบียบของสังคม
 
     
 
Copyright 2015 © Student Development Division of Pibulsongkram Rajabhat University. All Rights Reserved.