คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
1. ยึดมั่นในศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
2. มีความขยันและอดทน
3. มีความรับผิดชอบ
4. มีระเบียบวินัยในตนเอง
5. สุขภาพดีมีน้ำใจนักกีฬา
6. เสียสละเพื่อส่วนรวม
7. มีความเป็นประชาธิปไตย สามารถเป็นผู้นำ ผู้ตาม และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
8. มีความสัมพันธ์กับชุมชน
9. เป็นบุคคลที่ฝึกฝนอบรมได้
10. มีทักษะทางด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
11. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์
12. มีความรู้ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
13. รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
14. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
15. มีความสามารถเชิงจัดการ
 
     
 
Copyright 2015 © Student Development Division of Pibulsongkram Rajabhat University. All Rights Reserved.